Prikaz rasta cijene plina kroz godine

2. prosinca 2021.

Obavijest kupcima

Poštovani korisnici zajedničkog grijanja,Obračunska mjerna mjesta svrstana su u tarifne modele (TM05) potrošnji prirodnog plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20).

Obračunskim mjernim mjestima nije dodijeljen faktor korekcije, koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjeren na plinomjeru pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina, već imamo ugrađene korektore koji pokazuju stvarnu potrošnju plina.

Tarifni model i faktor korekcije se ne dodaje sukladno ugovoru o opskrbi plinom krajnjeg kupca.
Sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom određeno da se za utvrđivanje i obračun količine plina te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina kao mjerna jedinica koristi kWh. Izračun iz m3 u kWh vrši se prema izmjerenoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za obračunsko razdoblje (Hds).

Za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje se cijena plina propisana od regulatora Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (Narodne novine, br. 28/21, 33/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_28_617.html

Cijena se primjenjuje za kupce kategorije kućanstvo (javna usluga opskrbe plinom) ovisno o tarifnom modelu, na očitane količine plina, korigirane faktorom korekcije i preračunate u energiju osnovom donje ogrjevne vrijednosti plina za obračunski period. Sve navedene podatke, osim krajnje cijene opskrbe plinom, Poslovni park Virovitica d.o.o. zaprima od operatora distribucijskih sustava.

Fiksna mjesečna naknada ne ovisi o potrošnji plina i obračunava se ovisno o tarifnom modelu sukladno već spomenutoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe.

Tarifni model kupaca koji se opskrbljuju plinom putem zajedničkih kotlovnica utvrđuje se osnovom ukupne potrošnje plina zajedničke kotlovnice.

Izračun energije isporučenog plina Sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20), količina plina se izražava u m3  kao cjelobrojna vrijednost te se sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, energija isporučenog plina utvrđuje kao umnožak količine plina i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh. Iznos ogrjevne vrijednosti odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina za obračunski period, izražen u kWh/m3, zaokruženo na šest decimalna mjesta sukladno članku 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, 36/20).

Operatori distribucijskih područja (distributeri plina) dostavljaju nam, kao opskrbljivaču toplinskom energijom, podatke o očitanjima plinomjera, faktoru korekcije i ogrjevnoj vrijednosti te su se pritom dužni pridržavati zakonske regulative, a istu je Poslovni park Virovitica d.o.o. kao kupac/opskrbljivač dužna primijeniti prilikom obračuna potrošnje toplinske energije.

U nastavku prikaz porasta cijene plina za kućanstva od 2016.g. do 2021.g. povećanje cijene plina u odnosu na 2016.g.

Tablica 1. Kretanje cijene plina od 2016.g. do 2021.g. u odnosu na cijenu 2016.g.

    ×
    Skip to content