Preduvjeti za ponuđače

U cilju postizanja većeg nivoa kvalitete izvedenih radova, te sigurnosti i zadovoljstva korisnika naših usluga, kao i radi usklađenja cjelokupnog poslovanja s normama međunarodnog ISO 9001:2000 standarda, svi izvođači radova na zgradama pod upravljanjem Poslovnog parka Virovitica d.o.o., obvezni su dostaviti dokumentaciju koja garantira suvlasnicima da će posao biti izveden stručno i profesionalno:

STALNI KOOPERANTI:

Stalni koperanti poslovnog parka Virovitica d.o.o. su obrti i tvrtke koji nam trebaju za hitne radove na zgradama a oni trebaju dostaviti:

1. Originalni Izvadak iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za obavljanje poslova za koje se natječe;
2. Original ili ovjerenu presliku Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (“licencu”) za obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih poslova na građevinama. Tvrtke koje ne moraju imati licencu Ministarstva prema odredbama Pravilnika, moraju donijeti uredan popis radnika s navedenim zvanjem i stručnom spremom, ovjeren potpisom ovlaštene osobe i pečatom tvrtke;
3. Potvrdu nadležne porezne uprave o urednom izvršenju obveza;
4. Tvrtke koje izvode radove sanacije i uređenja fasade, krovova i modernizacije dizala, obvezni su dostaviti policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti;
5. Svi ostali izvođači (osim navedenih u točki 4.), moraju dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kn.

OSTALI KOOPERANTI:

1. Originalan Izvadak iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za obavljanje poslova za koje se natječe, ne stariji od 3 mjeseca;
2. Original ili ovjerenu presliku Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (“licenca”) za obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih poslova na građevinama. Tvrtke koje ne moraju imati licencu Ministarstva prema odredbama Pravilnika, moraju donijeti uredan popis radnika s navedenim zvanjem i stručnom spremom, ovjeren potpisom ovlaštene osobe i pečatom tvrtke;
3. Originalne BON – 1 i BON – 2;
4. Ovjerenu bjanko zadužnica na 50% iznosa radova za koje se tvrtka natječe.

Pozivamo da navedenu dokumentaciju dostavite što prije, a najkasnije do naprijed navedenog datuma. Ostali kooperanti obvezni su navedenu dokumentaciju dostaviti najkasnije do predaje ponude na natječaj za izvođenje radova. Ponude bez predmetne dokumentacije biti će odbačene kao nepotpune.

    ×
    Skip to content