Servisi i pregledi

Na stambenim zgradama se izvode redoviti servisi, pregledi instalacija, opreme i uređaja na zgradi. Također ulaskom u europsku uniju zakonima su propisani i energetski pregledi i energetsko certificiranje.

U Redovne servise i preglede ubrajamo:

1. Atest dizala

Obaveznu godišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta . Po obavljenoj kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.

2. Ispitivanje protupožarne opreme

U stambenim zgradama koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje, ta mreža mora biti ispravna i u funkciji i mora se

ispitivati jednom godišnje od strane ovlaštene ustanove. U objekte se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

3. Ispitivanje gromobrana

Ispitivanje gromobranske instalacije predviđeno je pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima, a njime je predviđeno da se ispitivanje mora obaviti: nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se štiti gromobranskom instalacijom nakon popravaka ili prepravaka gromobranske instalacije nakon udara groma u instalaciju ili objekt u redovnim vremenskim razmacima koja ovise o vrsti objekta. Vremenski razmaci u kojima je potrebno obaviti ispitivanje gromobranske instalacije za pojedine vrste objekata su: rok od 1 godine za gromobranske instalacije na objektima za smještaj eksploziva i objektima ugroženim eksplozijom, te gromobranske instalacije sa izvorima ionizacijskog zračenja rok od 2 godine na objektima ugroženim požarom, žičarama i objektima kod kojih je spojeno uzemljenje gromobranske instalacije sa zaštitnim uzemljenjem elektroenergetskog postrojenja rok od 3 godine za gromobranske instalacije na visokim objektima (tvornički dimnjaci, crkve, džamije, tornjevi za motrenje i sl.) rok od 5 godina za gromobransku instalaciju na svim ostalim objektima.

4. Ispitivanje plinske instalacije

Ispitivanje postojećih unutarnjih plinskih instalacija nužno je zbog same sigurnosti korisnika. Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:

Objekt za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina (obično prilikom zamjene plinomjera)

Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina

Zgrade u kojima postoji kotlovnica – jednom godišnje

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Plinara, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri. Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, koji izdaje Plinara, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.

Ovdje je potrebno naglasiti da se ovi radovi izvode kao zakonska obveza te da neizvršavanje istih povlači mogućnost izricanja novčane kazne.

    ×
    Skip to content