Usluge uključene u naknadu upravitelja

 • Zaprimanje zahtjeva, dopisa, pošte;
 • Raspodjela pošte po službama;
 • Godišnji i periodični pregledi zgrada;
 • Izrada zapisnika o pregledu zgrada;
 • Izrada stručnog mišljenja i prijedloga potrebnih radova;
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za intervenciju;
 • Prikupljanje ponuda za radove i izrada natječaja;
 • Procjena potrebnih radova;
 • Kontrola dinamike i kvalitete izvođenja radova;
 • Priprema Ugovora s izvođačima;
 • Primopredaja radova uz izradu zapisnika;
 • Obrada i kontrola računa za izvedene radove;
 • Prijava i obrada šteta osiguravajućem društvu;
 • Kontakti s izvođačima;
 • Vođenje postupaka prisilne naplate pričuve (ovršnih, parničnih), uključivo zastupanje na sudu;
 • Sakupljanje dokumentacije za prijavu na natječaje, fondove..
 • Prijave i vođenje postupaka pred upravnim i dr. tijelima državne uprave;
 • Kontakti s dužnicima i drugim strankama;
 • Pravno savjetovanje s područja održavanja zgrada;
 • Osiguranje zgrada (prijava, rješavanje sporova);
 • Razgovori i pregovori s komitentima i sa suradnicima (poslovne banke, osiguranje, HZMO, MUP, …);
 • Izrada Ugovora o zakupu zajedničkih dijelova zgrade;
 • Slanje opomena suvlasnicima;
 • Slanje opomena komitentima;
 • Slanje raznih dopisa suvlasnicima u svezi održavanja zgrade, načina održavanja i korištenja zajedničkih
  dijelova, te poštivanja kućnog reda i sl.;
 • Razgovori s predstavnicima suvlasnika o svim problemima vezanim za održavanje zgrada;
 • Sklapanje Međuvlasničkih ugovora, Ugovora o upravljanju i svih Aneksa tih ugovora;
 • Provedba promjene ovlaštenika ispred zgrade, prema poslovnim bankama;
 • Sudjelovanje na skupovima (sastancima) suvlasnika u popodnevnim satima;
 • Izrada i obrada suvlasničkih odluka u svezi s upravljanje zgradom, kao i dr. odluka (voda, struja, …);
 • Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa i akata;
 • Izrada raznih izvješća u svezi rada pravne službe (statistika, pregled poduzetih mjera);
 • Izlazak na teren u spornim situacijama;
 • Obavljanje raznih razgovora, pregovora i rješavanje spornih situacija;
 • Knjiženje dnevnih izvoda;
 • Plaćanje i knjiženje računa;
 • Provedba raznih ugovora i aneksa ugovora;
 • Izrada uplatnica i računa za pričuvu;
 • Izrada opomena dužnicima;
 • Telefonski kontakt sa strankama i komitentima;
 • Obrada kredita;
 • Obračun i provedba plaćanja naknade predstavnicima;
 • Izrada R-s i IDD obrasca;
 • Izrada potvrda o isplaćenom dohotku;
 • Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih izvješća o stanju sredstava pričuve predstavnicima i suvlasnicima;
 • Ispis bilanci kupaca i dobavljača i bruto bilance;
 • Prijenos računovodstvenih podataka na web stranicu;
 • Arhiviranje podataka;
 • Odlaganje dokumentacije stambenih zgrada i čuvanje arhive u zakonom predviđenom roku.

  ×
  Skip to content